RODO

Skontaktuj się z nami:  1-9666 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) W związku z tym chcielibyśmy poinformować po przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Kto będzie administratorem Państwa danych? Administratorami Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Stowarzyszenie Radio Taxi Wawel 30-709 Kraków ul. Stoczniowców 3 jak również nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Pani/Pana potrzeb. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@rodogroup.pl

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Panią/Pana z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dlaczego chcemy przetwarzać Pani/Pana dane? Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

  • Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem - art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
  • Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

 

Komu możemy przekazać dane?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. banki i instytucje finansowe operatorzy pocztowi, instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem, podmioty biorące udział w wykonaniu umowy - dostawcy i podwykonawcy Administratora.

 

Jakie masz prawa w stosunku do Pani/Pana danych?
W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  • podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
  • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów. Przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji umów przez w Stowarzyszenie Radio Taxi Wawel 30-709 Kraków ul. Stoczniowców 3 i odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako zbiór o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem informatycznym, jak i fizycznym. Stowarzyszenie Radio Taxi Wawel 30-709 Kraków ul. Stoczniowców 3 wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające w imieniu Stowarzyszenie Radio Taxi Wawel dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.